Tổng hợp văn bản quản lý thuế hết hiệu lực 2021

Tổng hợp văn bản quản lý THUẾ hết hiệu lực 2021

Cập nhật những văn bản về Thuế hết hiệu lực cũng quan trọng không kém so với việc cập nhật những văn bản về thuế mới nhất. Trong bài viết dưới đây Văn bản kế toán sẽ tổng hợp tất cả các văn bản quản lý Thuế đã hết hiệu lực, các bạn chú ý nhé!

>> Học kế toán thực hành tổng hợp ở đâu tốt nhất

Hệ thống văn bản quản lý THUẾ hết hiệu lực 2021

1. Quyết định Số 2476/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hàm sumif

2. Thông tư Số: 60/2007/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

3. Thông tư Số: 157 /2009/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế incoterm 2020

4. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế được

5. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân chính phủ

6. Thông tư số 28/2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

7. Nghị định số 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế

8. Luật quản lý thuế của quốc hội khoá xi, kỳ họp thứ 10 số 78/2006/QH11

9. Luật số 21/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

10. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2012)

11. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

12. Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Văn bản quản lý thuế hết hiệu lực năm 2021

13. Thông tư số 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

14. Thông tư số 06/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 34a thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC)

15. Luật quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH

16. Nghị định số 19/VBHN-BTC Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

17. Thông tư số 79/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế

18. Thông tư số 93 /2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

19. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

20. Mẫu biểu Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC

Xem thêm:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *