Biên bản bàn giao

Tổng hợp mẫu biên bản bàn giao

Để đảm bảo cho quá trình giao nhận được diễn ra suôn sẻ thì người ta thường lập ra một mẫu biên bản đặc biệt có tên là biên bản bàn giao (hoặc biên bản giao nhận). Trong bài viết dưới đây Văn bản kế toán sẽ chia sẻ tổng hợp mẫu biên bản bàn giao, tùy từng trường hợp các bạn có thể tải về sử dụng

Tham khảo: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

1. Mẫu biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc là loại văn bản quan trọng mà người lao động phải hoàn tất trước khi nghỉ việc, chuyển công tác hay nghỉ thai sản,… để mọi việc được diễn ra nhanh chóng mà không gặp khó khăn nào trong quá trình bàn giao.

Với biên bản bàn giao công việc, người bàn giao có thể thống kê lại toàn bộ những công việc đang làm dở hoặc đã lên kế hoạch cũng như những tài liệu, công cụ, dụng cụ làm việc của mình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…/…../….., tại………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….……………………

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………………………………

2. Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….……………………

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………………………………

Lý do bàn giao:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………………………

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

A. BÀN GIAO CÔNG VIỆC
STT Nội dung công việc Người nhận
1    
2    
   
B. BẢN GIAO TÀI LIỆU, TÀI SẢN
STT Tên tài liệu, tài sản Số lượng Tình trạng Vị trí
1        
2        
       

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện và toàn bộ tài liệu, tài sản đang sử dụng đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Các bạn có thể tải mẫu này về và thay đổi một số nội dung cho phù hợp với mục đích và nội dung bàn giao của mình.

2. Mẫu biên bản bàn giao tài sản 

Biên bản bàn giao tài sản là việc xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, việc bàn giao tài sản thường không được xác lập bằng văn bản thể hiện rõ các nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản. Điều đó dẫn đến các tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau sẽ gặp nhiều khó khăn và không thể chứng minh số lượng thực tế tài sản đã bàn giao.

TÊN CƠ QUAN………

Số: …../BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa ……………(bên giao) và ………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại … đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …(bên giao)

và ……(bên nhận) thực hiện theo ……… của ………… ngày ………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Bà: ……………………….. Chức vụ: …………………

2/ Bên nhận:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Bà: ………………………… Chức vụ: …………………

Chủ tọa: Ông ………………………………………………

Thư ký: Ông ………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …………….. theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………

Bằng chữ ………………………………………………

Kể từ ngày ………… số tài trên do bên ………… chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO  CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Thư ký cuộc họp Chủ tọa cuộc họp

3. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc được lập ra để bàn giao thiết bị giữa bên thuê và bên cho thuê. Đây là mẫu biên bản bàn giao sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, tổ chức. Biên bản được lập vào thời điểm hoàn thành việc sửa chữa, thi công hoặc cho thuê máy móc, thiết bị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…………….giữa bên cho thuê là……… và bên đi thuê là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………………………………………

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật, Mã thiết bị Số lượng Hiện trạng
1.
2.
3.

Biên bản này làm thành cơ sở để 2 bên thực hiện và quyết toán hợp đồng kinh tế số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Đại diện bên giao Đại diện bên nhận

4. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

Biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm mục đích xác nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa hai bên dựa trên những điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Ngày / Date:……………………………………………………………………………………………………..

Số / No.:…………………………………………………………………………………………………………..

Công trình / Project:…………………………………………………………………………………………..

Địa điểm / Location:…………………………………………………………………………………………..

Hợp đồng số / Contract No.:……………………………………………………………………………….

1. Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:

A. Đại diện bên chủ đầu tư:…………………………………………………………………………….

– Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ / Position:………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ / Address:……………………………………………………………………………………………

– Điện thoại / Tel.:……………………………………………………………………………………………..

B. Đại diện tư vấn giám sát:………………………………………………………………….

– Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………..

– Chức vụ / Position:………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ / Address:……………………………………………………………………………………………

– Điện thoại / Tel.:……………………………………………………………………………………………..

C. Đại diện đơn vị thi công:……………………………………………………………………………..

– Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ / Position:………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ / Address:……………………………………………………………………………………………

– Điện thoại / Tel.:……………………………………………………………………………………………..

D. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: ………………………………………………………………….

– Ông (bà) : .…………………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ / Position :………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ / Address :……………………………………………………………………………………………

– Điện thoại / Tel : ………………………………………………………………………………………………

2. Nội dung bàn giao:

STT NỘI DUNG BÀN GIAO KIỂM TRA SƠ BỘ GHI CHÚ
Theo Thiết kế Theo thực tế
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng, khi đó bên mua sẽ phải ký nhận Biên bản giao hàng mà bên bán giao cho đúng thủ tục trong mua bán.

CÔNG TY……………..

Số: ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… ngày….., tháng…… năm….

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

  • Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………
  • Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm …. tại ……………………., chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng):…………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…

Địa chỉ:………………………………………….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…

Điện thoại:……………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…

Đại diện Ông/bà:…………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….

Chức vụ:……………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…

BÊN B (Bên giao hàng):………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….

Địa chỉ:…………………………………………………..……………..……………..……………..…

Điện thoại:…………………………………..…………..……………..……………..…..…..…..…

Đại diện: Ông/bà ………………………………………………..……………………..…..…..…..…

Chức vụ: …………………………………..……………………..……………………..……..…..….

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STT Tên hàng Quy cách/ chủng loại ĐVT Số lượng Ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN A

(Bên nhận hàng)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Bên giao hàng)

6. Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu, giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO GIẤY TỜ, TÀI LIỆU

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016, tại trụ sở Công ty ……………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO:

Ông/bà: ………………………………..                      Sinh ngày: …/…/………

Chứng minh nhân dân số: ……………………. do Công an …………… cấp ngày …./…./………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Vị trí: Nhân viên Công ty ……………………………………………………………….

BÊN NHẬN:

Ông/bà: ………………………………..                      Sinh ngày: …/…/………

Chứng minh nhân dân số: ……………………. do Công an …………… cấp ngày …./…./………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Vị trí: Nhân viên Công ty ……………………………………………………………….

Các bên tiến hành giao nhận giấy tờ, tài liệu cụ thể như sau:

STT Tên giấy tờ, tài liệu Số lượng Tình trạng
1

Lưu ý:  Tùy vào mục đích giao nhận, bạn có thể lựa chọn một trong các nội dung sau để thể hiện phần trách nhiệm bảo quản, sử dụng giấy tờ, tài liệu:

– Bên nhận có trách nhiệm bảo quản các giấy tờ, tài liệu đã nhận một cách cẩn thận và chỉ sử dụng vào mục đích công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc;

– Bên nhận có trách nhiệm bảo quản, sử dụng các giấy tờ, tài liệu đã nhận một cách cẩn thận và đúng quy định của pháp luật …

Các bên đã giao và nhận các giấy tờ, tài liệu đúng tình trạng nêu trên. Biên bản này gồm ….(…) trang và được lập thành  02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi người giữ 01 (một) bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN GIAO BÊN NHẬN


Xem thêm: Tổng hợp mẫu giấy giới thiệu và cách viết

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *