Chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực sự hoàn thành theo thời gian và địa điểm phát sinh của nghiệp vụ kinh tế vào các bản chứng từ kế toán và vật mang tin theo các quy định của Luật kế toán Việt Nam gọi lập chứng từ kế toán. Tham khảo bài viết để hiểu hơn về phương pháp chứng từ kế toán. khoá học kế toán hành chính sự nghiệp

>>Xem thêm: Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 200

I. Cơ sở hình thành phương pháp chứng từ kế toán

Trong quá trình hoạt động cần thực hiện chức năng của đơn vị đã diễn ra thường xuyên các hoạt động kinh tế, tài chính khác nhau ở những địa điểm và thời gian khác nhau

Những hoạt động kinh tế tài chính này đã gây nên sự biến động, thay đổi về phạm vi, quy mô và hình thái của tài sản trong đơn vị học nguyên lý kế toán ở đâu tốt nhất

Để phục vụ việc điều hành và quản lý có hiệu quả các hoạt động đơn vị, thực hiện tính toán kinh tế, kiểm tra việc bảo vệ, sự dụng tài sản, kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính, hạch toán kế toán đã xây dựng những phương pháp khoa học trong đó có phương pháp chứng từ kế toán

II. Ý nghĩa của phương pháp chứng từ

Thích ứng với tính đa dạng và biến động liên tục của đối tượng hạch toán kế toán, có khả năng theo sát từng nghiệp vụ, sao chụp nguyên hình các nghiệp vụ đó trên các bản chứng từ để làm cơ sở cho công tác hạch toán kế toán, xử lý thông tin từ các nghiệp vụ đó

Là phương tiện thông tin hỏa tốc phục vụ công tác lãnh đạo nghiệp vụ ở đơn vị hạch toán và phân tích kinh tế  khóa học kế toán sản xuất

Theo sát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (về quy mô, thời gian, địa điểm, trách nhiệm vật chất của của đối tượng có liên quan)

Ý nghĩa của phương pháp chứng từ còn được thể hiện qua tính pháp lý của chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là cơ sở pháp lý cho mọi số liệu, tài liệu kế toán

Chứng từ kế toán là cơ sở pháp lý cho vệc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ, thể lệ kinh tế tài chính  học kế toán sản xuất

Chứng từ kế toán là cơ sở pháp lỳ cho việc giải quyết mọi sự tranh chấp, khiếu tố về kinh tế, tài chính, thực hiện kiểm tra kinh tế, kiểm tra kế toán trong đơn vị.

III. Nội dung phương pháp chứng từ

Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra sự phát sinh và hoàn thành của các nghiệp vụ kinh tế, qua đó thông tin về kiểm tra về hình thái của sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể        kế toán sản xuất bằng excel

Phương pháp chứng từ được cấu thành bởi hai yếu tố

1. Hệ thống bản chứng từ

1.1 Khái niệm và các yếu tố của bản chứng từ

Chứng từ là phương tiện chứng minh bằng giấy tờ về sự phát sinh và hoàn thành của nghiệp vụ kinh tế tài chính tại một hoàn cảnh (không gian và thời gian) nhất định

Hay nói cách khác, chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán

Bản chứng từ là chứng minh về tính hợp pháp đồng thời là phương tiện thông tin về kết quả của nghiệp vụ kinh tế

1.2 Nội dung của bản cứng từ

Nội dung của bản chứng từ gồm hai yếu tố: Yếu tố cơ bản và yếu tố bổ sung

a. Yếu tố cơ bản

Các yếu tố cơ bản: Là các yếu tố bắt buộc phải có trong tất cả các loại chứng từ, là căn cứ chủ yếu đảm bảo sự chứng minh về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, là cơ sở để chứng từ thực hiện chứng năng thông tin về kết quả các nghiệp vụ bao gồm: khóa học xuất nhập khẩu thực tế tphcm

 • Tên chứng từ
 • Tên, địa chỉ của đơn vị, cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ
 • Ngày và số chứng từ
 • Nội dung kinh tế của nghiệp vụ
 • Quy mô nghiệp vụ về số lượng, giá trị
 • Tên, chữ ký của những người chịu trách nhiệm thi hành và phê duyệt nghiệp vụ

b. Yếu tố bổ sung

Các yếu tố bổ sung: Là các yếu tố có vai tr thông tin thêm nhằm làm rõ các đặc điểm cá biệt của từng loại nghiệp vụ hay góp phần giảm nhẹ hoặc đơn giản hóa công tác kế toán

Các yếu tố bổ sung gồm: Phương thức thanh toán, thời gian bảo hành, quan hệ của chứng từ đến các loại sổ sách kế toán, tài khoản,… phân tích tài chính

1.3 Phân loại chứng từ kế toán

– Theo công dụng của chứng từ

 • Chứng từ mệnh lệnh: Lệnh chi, lệnh xuất kho
 • Chứng từ thực hiện: Phiếu chi, phiếu xuất kho, hóa đơn,…
 • Chứng từ thủ tục: Chứng từ ghi sổ, bảng kê chứng từ,…
 • Chứng từ liên hợp: Lệnh kiêm phiếu xuất, hóa đơn kiêm phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,… học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất hà nội

– Theo thời điểm lập chứng từ

 • Chứng từ bên trong: Bảng kê thanh toán lương, biên bản kim kê, phiếu báo làm thêm giờ
 • Chứng từ bên ngoài: Hóa đơn nhận từ người bán, các chứng ngân hàng…

– Theo mức độ khái quát của chứng từ

 • Chứng từ ban đầu: Chứng từ gốc, chứng từ trực tiếp.
 • Chứng từ tổng hợp: Bảng kê chứng từ gốc…

– Theo số lần ghi trên chứng từ

 • Chứng từ ghi một lần
 • Chứng từ ghi nhiều lần

– Theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ

 • Chứng từ về tiền
 • Chứng từ về TSCĐ
 • Chứng từ về lao động, tiền lương
 • Chứng từ về vật tư
 • Chứng từ về tiêu thụ
 • Chứng từ thanh toán với ngân sách

– Theo tính cấp bách của nghiệp vụ

 • Chứng từ bình thường
 • Chứng từ báo động

2. Luân chuyển chứng từ

Khái niệm: Luân chuyển chứng từ là sự vận động của chứng từ từ giai đoạn này sang giai đoạn khác kế tiếp nhau

 • Các giai đoạn của quá trình luân chuyển
 • Lập chứng từ hoặc tiếp nhận chứng từ đã lập từ bên ngoài
 • Kiểm tra chứng từ về nội dung và hình thức
 • Sử dụng để ghi sổ, chỉ đạo nghiệp vụ
 • Bảo quản và sử dụng lại chứng từ trong kỳ hạch toán học logistics ở đâu tốt tốt nhất hà nội
 • Lưu trữ chứng từ (theo thời gian quy định), hủy chứng từ (khi hết hạn lưu trữ)

Kế hoạch luân chuyển chứng từ: Kế hoạch luân chuyển chứng từ là trình tự được thiết kế lặp sẵn cho quá trình vận động của mỗi loại chứng từ nhằm phát huy đầu đủ chức năng thông tin và kiểm tra của chứng từ

Nội dung cơ bản

 • Xác định các khâu vận động của chứng từ
 • Xác định nội dung công việc và độ dài thời gian của từng khâu
 • Xác định người chịu trách nhiệm của từng khâu.

Tham khảo ngay: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *