Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm file word mới nhất

Quyết định bổ nhiệm là gì? Trong trường nào thì cần dùng giấy quyết định bổ nhiệm?. Trong bài viết dưới đây Văn bản kế toán sẽ gửi đến bạn đọc những mẫu quyết định bổ nhiệm được sử dụng phổ biến nhất như mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc…

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán online ở đâu chất lượng tốt nhất

Quyết định bổ nhiệm là gì? Những trường hợp cần dùng quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm là văn bản ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ (kế toán trưởng, giám đốc…) trong công ty, doanh nghiệp hoặc một chức danh trong cơ quan nhà nước đối với những cá nhân đạt thành tích, nhiệm vụ cao trong công việc để giữ một chức vụ khác cao hơn.

Trong quá trình hoạt đọng của một doanh nghiệp, cong ty, có nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

– Theo điểm đ, khoản 2 Điều 56 của Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

…………..

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty; … 

– Theo khoản 1 Điều 157 của Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Theo khoản 2 Điều 64 của Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

. . .

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; . . .

– Theo khoản 1 Điều 82 của Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 82. Kiểm soát viên

1. Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. …

Mẫu quyết định bổ nhiệm dùng cho mọi chức vụ

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

……………….., ngày……..tháng…….năm…….

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ

Giám đốc Công ty TNHH …………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh/Tp ……………………………………………………………………

– Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH ………………………………………………………………………..

– Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên ……………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) …………………………….  giữ chức vụ …………………………..

Kể từ ngày  ………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-…………………………………..

-………………………………….

-………………………………….

Giám đốc

(Ký và đóng dấu)

 

 

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm 2

CÔNG TY …………………

………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Số: …………./……../QĐ-

…………., ngày …… tháng ….. năm ……

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm ……………

CÔNG TY

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
  • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………;
  • Xét năng lực và phẩm chất của Ông ………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Bổ nhiệm Ông  …………… Làm …………… Công ty ……………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông ……………………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3:  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông ……………………………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

–  Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA AN

Số: 5/2020/QĐ-…

 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 9  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN . . .
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty;
  • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
  • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ……………………………………………….. Giới tính: Nam

Sinh ngày: …………………………………………….. Dân tộc: Kinh               Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần…………

Điều 2: Ông (bà) ……………………………………………. có các nghĩa vụ:

Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) ………………………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                     

Download: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN…..

Số: ../20…/QĐ….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng    năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………………………;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

         Họ và tên: …………………………..                             Giới tính: Nam

         Sinh ngày:………………..                      Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

         CMTNN/Hộ chiếu số: ………do công an Tp.Hà Nội cấp ngày: …………….

Nơi đăng ký HKTT:        …………………………..

Chỗ ở hiện tại:                 …………………

Giữ chức vụ:       Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các  chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận 

– Như Điều 3   

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Download: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Trên đây là một số mẫu quyết định bổ nhiệm thông dụng hiện nay. Các bạn có thể tải về để sử dụng khi cần

Xem thêm các bài viết:

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *