Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất

Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Chuẩn Và Mới Nhất – Lưu Ý Khi Soạn Thảo

Văn bản kế toán chia sẻ mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất. Những quy định về phụ lục hợp đồng cùng hướng dẫn soạn thảo phụ lục hợp đồng chuẩn và những lưu ý khi soạn phụ lục hợp đồng

>>>>>> Học kế toán ONLINE ở đâu chất lượng tốt nhất

I. Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì?

Phụ lục hợp đồng là gì

Dựa trên căn cứ tại Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 403. Phụ lục hợp đồng

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Theo đó, quy định hợp đồng có thể được kèm theo phụ lục để quy định chi tiết và cụ thể hơn về một số điều khoản trong Hợp đồng đó.

Phụ lục hợp đồng cũng có hiệu lực như hợp đồng.

Vì vậy, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái hay sai phạm với nội dung của hợp đồng ban đầu. Nếu có, thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực. Trừ trường hợp các bên chấp nhận

II. Nhưng Ghi Chú Trong Quá Trình Soạn Thảo Phụ Lục Hợp Đồng

Phụ lục hợp đồng

1. Thông thường có các loại hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, Hợp đồng thế chấp…

Vì vậy khi soạn thảo hợp đồng/phụ lục hợp đồng cần ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng.

2. Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các bên giao kết.

Ngoài ra, còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để liệt kê cho chính xác. Cụ thể:

– Nếu chủ thể giao kết là CÁ NHÂN thì ghi các nội dung: Họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, SĐT …

– Nếu chủ thể giao kết là TỔ CHỨC, PHÁP NHÂN thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện.

3. Những nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng

  • Nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì.
  • Nếu hủy bỏ điều khoản nào thì cũng ghi rõ là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng…..

»»»»» Học Kế Toán Thực Hành Ở Đâu Tốt

III. Những Lưu Ý Khi Soạn Phụ Lục Hợp Đồng

Lưu ý khi soạn phụ lục hợp đồng

– Về mặt hình thức của phụ lục hợp đồng: Phụ lục hợp đồng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng.

Trong trường hợp nào mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phụ lục hợp đồng phải tuân theo các quy định đó.

– Về mặt nội dung của phụ lục hợp đồng:

  • Về nguyên tắc, nội dung của phụ lục hợp đồng có các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng và thiện chí với nhau. Tuy nhiên, pháp luật cũng yêu cầu nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

  • Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng là những hàng hoá mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức xã hội.
  • Đảm bảo người tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện
  • Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng có năng lực hành vi dân sự.

– Khi tham gia soạn thảo, ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng phải hết sức lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền, phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền hoặc vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.

IV. Các Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Hiện Nay

1. Mẫu phụ lục hợp đồng phổ biến nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-o0o———————-

………., ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số……………..

  • Căn cứ theo hợp đồng kinh tế số………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………
  • Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diên :………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ :………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại : +84………….. Fax: +84…………

Mã số thuế :………………………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản :………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diên :……………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại : +84………….. Fax: +84…………

Mã số thuế :……………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản :……………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký kết Phụ Lục hợp đồng mua bán số……. về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền, nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………………

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị pháp lý kể từ ngày ký………….

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC 

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC 

Link Download: Mẫu phụ lục hợp đồng phổ biến nhất

2. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-o0o———————-

………., ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

  • Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm……………
  • Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………………………………………………………………………..

Đại diên:………………………………………..………………..………………..………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………..………………..………………..………………..

Điện thoại: +84………….. Fax: +84…………

Mã số thuế:………………………………………..………..………..………..………..………..……

Số tài khoản:………………………………………..……………..……………..……………..…..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………..………………..………………..……

Đại diên:………………………………………..…………..………………..………………..……

Chức vụ: ………………………………………..…………..………………..………………..……

Địa chỉ: ………………………………………..…………..………………..………………..……

Điện thoại: +84………….. Fax: +84…………

Mã số thuế:………………………………………..…………..………………..………………..

Số tài khoản:………………………………………..…………..………………..……………….

Sau khi xem xét và thỏa thuận, hai bên đã đi đến thống nhất ký kết Phụ Lục hợp đồng số……. về việc………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..…………………..…

2. …………………..…………………..…………………..…

3. …………………..…………………..…………………..…

4. …………………..…………………..…………………..…

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………….

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành … bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…….

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của hợp đồng thuê nhà số…và có giá trị pháp lý kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC 

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC 

Link Download: Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

3. Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-o0o———————-

………., ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 ngày 01/01/2019)

Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2019, tại SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D Chúng tôi gồm:
BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông: Nguyễn Văn A Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: 012346789 do Công an tỉnh D cấp ngày 12/12/20xx

Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D

Bà: Nguyễn Thị B Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: 0123456788 do Công an tỉnh D cấp ngày 12/12/20xx

Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D

BÊN MUA: (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY TNHH 1 thành viên ABC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 13456789, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh D cấp, đăng ký lần đầu ngày 1/01/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02/5/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 345 phố D, phường B, thành phố C, tỉnh D

Đại diện bởi ông: Nguyễn Văn C Chức vụ: Giám đốc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 12345689 do công an tỉnh D cấp ngày 31/12/2016

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 ký ngày 01/01/2019 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:

Từ: “Phương thức thanh toán: Tiền mặt.”

Thành: “Phương thức thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản số 0123589 tại Ngân hàng X, tỉnh D, mang tên ông Nguyễn Văn A”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ngày 01/01/2019 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 mà hai bên đã ký kết ngày 01/01/2019.

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục hợp đồng này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 2 bản để làm bằng chứng.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là những phụ lục hợp đồng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tùy từng trường hợp mà bạn có thể sử dụng mẫu phụ lục hợp đồng phù hợp ở trên…Mong rằng bài viết Văn bản kế toán chia sẻ ở trên  đã mang tới cho bạn những thông tin bổ ích mà bạn đang tìm kiếm.

Xem thêm:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *