Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200

Tổng hợp mẫu phiếu thu và hướng dẫn cách viết

Phiếu thu là một loại biểu mẫu không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Các mẫu phiếu thu đều phải theo quy định của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp không tùy tiện lập. Trong bài viết dưới đây Văn bản kế toán sẽ chia sẻ những mẫu phiếu thu theo quy định và hướng dẫn cách viết chi tiết

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sử dụng cho mọi Doanh nghiệp

Đơn vị:……………

Địa chỉ:………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

                                                                   PHIẾU THU                                      Quyển số:…………

                                                        Ngày …….tháng …….năm …….                       Số:…………….

                                                                                                                                Nợ:……………

                                                                                                                                Có:…………….

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………….

Số tiền:……………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Kèm theo:……………………………………………..Chứng từ gốc:

 Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):……………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

>>> Học kế toán tở đâu tốt nhất

Hướng dẫn cách viết Phiếu thu

Phiếu thu là biểu mẫu nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ của doanh nghiệp. Khi lập Phiếu thu, kế toán phải ghi nhớ cách ghi phiếu thu sau đây:

 • Ở góc trên cùng bên trái của Phiếu thu phải ghi tên đơn vị và địa chỉ đơn vị;
 • Ở từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu;
 • Phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu thu;
 • Ghi chính xác họ, tên, địa chỉ (đơn vị) người nộp tiền để tra cứu lại khi cần;
 • Ghi rõ lý do nộp tiền để tiện theo dõi;
 • Ghi số tiền và đơn vị tiền cả bằng số và bằng chữ để tránh việc sửa chữa;
 • Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu.
 • Sau khi lập Phiếu thu, kế toán yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt. Cuối cùng chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.
 • Thủ quỹ khi nhận đủ số tiền phải ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào Phiếu thu và giữ lại một liên. Một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu.

Chú ý:

 • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm nhập quỹ;
 • Doanh nghiệp đóng dấu liên Phiếu thu giao cho người nộp tiền;
 • DNSN, DNNVV cũng có thể dùng mẫu Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200.
 • Các mẫu Phiếu thu này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được.

Tham khảo một số mẫu phiếu thu thông dụng khác

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp:………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ:……………………………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu Phiếu thu Thông tư 132/2018/TT-BTC cho Doanh nghiệp siêu nhỏ

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

                                            PHIẾU THU                                                   Quyển số:…………

                               Ngày …….tháng …….năm …….                                      Số:………………….

Họ và tên người nộp tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lý do nộp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Viết bằng chữ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kèm theo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chứng từ gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

ĐƠN VỊ: ……………

Mã QHNS:………….

Mẫu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

 Ngày ….tháng……năm

                                                               Quyển số:……..

                                     Số: ……………

                                    Nợ:…………..

                                    Có:……………

Họ tên người nộp tiền: …………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Nội dung: ……………………………………………………………………………

Số tiền:………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………….

Kèm theo: ……………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ………………………………………………….

                                – Bằng chữ: ………………………………………………..

NGƯỜI NỘP

(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

THỦ QUỸ

(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………….

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS:……………….

Mẫu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

 Ngày ….tháng……năm

                                                               Quyển số:……..

                                     Số: ……………

                                    Nợ:…………..

                                    Có:……………

Họ tên người nộp tiền: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………….

Kèm theo: ……………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: …………………………………………………….

                                – Bằng chữ: …………………………………………………..

NGƯỜI NỘP

(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

THỦ QUỸ

(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………….

Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *