Hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động và cách ghi mới nhất

Trong thời buổi kinh tế phát triển mạnh mẽ và công nghệ hóa như hiện nay Hợp đồng lao động rất quan trọng và việc soạn thảo hợp đồng lao động ngày càng trở nên quan trọng bởi người lao động cũng như các doanh nghiệp đều quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của chính mình thông qua Hợp đồng lao động bao gồm các quy định, cam kết mà người lao động và doanh nghiệp phải thực hiện.

Bài viết này Văn bản kế toán sẽ giới thiệu mẫu và cách ghi Hợp động lao động mới nhất và chuẩn nhất. Các bạn cùng tham khảo. khoa hoc lap bao cao tai chinh cap toc

I.Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày…tháng…năm…..

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: 10/HĐLĐ-KTLA)

 

BÊN A:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Đại diện bởi Ông/Bà:………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……..tháng…….năm……………                          Giới tính(Nam/Nữ):…………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………

Số CMTND………………….Cấp ngày…/…./…….Tại……………

Số điện thoại:………………………..

BÊN B:……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……..tháng…….năm………                                    Giới tính(Nam/Nữ):……………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

Số CMTND:…………………..Cấp ngày…./…/…….Tại ………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao đng và cam kết những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1.Loại Hợp đồng lao đồng:……………………………………………………….

2.Thời hạn hợp đồng lao động

Thời điểm từ : ngày…tháng…năm…….

3.Công việc

– Chức vụ:………………………………………………………………………..

– Công việc phải làm:…………………………………………………………….

4.Địa điểm làm việc:………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

1.Thời gian làm việc

– Trong ngày: …giờ/ngày

Sáng từ ….giờ… đến ….giờ…., Chiều từ….giờ… đến….giờ….

– Trong tuần: ….ngày/tuần: Từ thứ……đến thứ…..

2.Thời gian nghỉ

– Hàng tuần:……………………….

– Nghỉ hàng năm, nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động

a.Quyền lợi

1.Mức lương chính:………………………….

2.Phụ cấp

– Trách nhiệm:…………………

– Phụ cấp hiệu suất công việc: Theo đánh giá của quản lý

– Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty

3.Tiền thưởng lề, Tết: được hưởng theo quy chế chung của toàn công ty

4.Thời hạn trả lương: Được trả vào ngày…….hàng tháng

5.Hình thức trả lương: Theo thời gian

6.Chế độ nâng lương:…………………………………….

7.Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

8.Các khoản bổ sung, phúc lợi khác:

– Ăn trưa:……………

– Điện thoại:…………

– Xăng xe:……………

– Hàng năm người lao động được đi du lịch, tham quan theo quy định của công ty.

b.Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành đúng quy định của công ty

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

a.Quyền hạn

– Điều hành người hoàn thành công việc theo Hợp đồng lao động(bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).

– Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm thời chấm dứt Hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định cảu Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.

– Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của Pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

– Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

b. Nghĩa vụ

– Thực hiện đầy đủ những điều kiện vần thiết đã cam kết trong Hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đông đã ký.

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo đúng Hợp đồng lao động.

Điều 5: Những thỏa thuận khác.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật.Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng đã ký kết.

Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoảm và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của Thỏa ước tập thể, nội quy lao động và Pháp luật lao động.

Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, Hành chính nhân sự giữ 01 (một) bản, Người lao động giữ 01( một) bản và có hiệu lực kể từ ngày…tháng…năm…

Hợp đồng được lập tại: …………………………………………………………………………….

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

II.Hướng dẫn viết, soạn thảo hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động

Loại Hợp đồng có thể là : Hợp đồng thời vụ, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn phân tích báo cáo tài chính

Đối với loại hợp đồng thời vụ và hợp đồng xác định thời hạn thì có thêm xác định thời hạn hợp đồng.

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giò trong 1 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Thời giờ làm việc không quá 6 giờ trong 1 ngày đói với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất hà nội

Theo quy định của Bộ lao động 2012:

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Tham khảo thêm: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *