Mẫu giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất

Mẫu giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ bao gồm những nội dung gì? Cách viết giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng như thế nào? Hãy cùng văn bản kế toán theo dõi bài viết sau để rõ hơn về mẫu giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.

>>Tham khảo ngay: Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Ở Đâu Tốt Nhất

I. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là vị trí rất quan trọng trong các doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người có kiến thức và kinh nghiệm, là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kê khai và quyết toán thuế doanh nghiệp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng dùng để làm gì?

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng sử dụng để công khai thông tin về nhân sự sẽ thay thế và đảm nhận vị trí kế toán trưởng của công ty, thông báo về quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán. 

Giấy bổ nhiệm kế toán trưởng cũng chính là một văn bản quan trọng để kế toán trưởng có thể đăng ký thông tin với ngân hàng, với kho bạc, xuất trình khi làm việc với cơ quan thuế và làm các thủ tục liên quan đến kế toán của công ty.

II. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ giúp kế toán trưởng nắm được các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và có trách nhiệm trong công việc.

Có rất nhiều mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng ở các công ty, tổ chức có lĩnh vực khác nhau như mẫu giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần, mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trường học, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công đoàn…

Vậy mẫu giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng như thế nào? Bạn đọc có thể tải mẫu giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong các tổ chức dưới đây.

1. Mẫu giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

giấy bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY………………. CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/2020/QĐ-… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……..o0o……..

……………, ngày … tháng … năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY…………………
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………

Nơi cấp: ………………..….. Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3
– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tại quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

CÔNG TY …………….

—————–

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………… ;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ……………. ;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty cổ phần …………………………

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

Điều 3. Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Tải ngay mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần tại mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

CÔNG TY TNHH …

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày tháng năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …… ;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…… ;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do công an ……….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH………………………

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Tải ngay mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH tại mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

 III. Cách viết giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng thường bao gồm các nội dung như sau:

– Tên công ty, số Quyết định

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Thời gian, địa điểm ra Quyết định: Ghi rõ ngày tháng năm ra quyết định

– Tên Quyết định: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

– Nội dung trong Quyết định:

+ Thông tin cá nhân và chức vụ của người được bổ nhiệm: Ghi rõ họ và tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, CMND, hộ khẩu thường trú, chức vụ.

+ Nghĩa vụ, quyền hạn của người được bổ nhiệm

+ Danh sách những người liên quan có trách nhiệm thi Quyết định

– Nơi nhận Quyết định

– Chữ ký, đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền bổ nhiệm

Vậy bài viết trên đã giúp bạn đọc nắm được cách viết giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng như thế nào. Hy vọng những thông tin trên giúp ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ câu hỏi nào dành cho văn bản kế toán, hãy comment dưới bài viết để chúng tôi có thể giải đáp bạn đọc một cách nhanh chóng nhất.

>>Xem thêm:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *