mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Mới Nhất

Giấy đề nghị tạm ứng là một mẫu chứng từ kế toán được sử dụng thường xuyên trong các trường hợp như nhân viên đi công tác hoặc giải quyết các việc của doanh nghiệp, của cá nhân và cần tạm ứng một khoản tiền. Bài viết sau Văn bản kế toán chia sẻ đến bạn đọc chi tiết nhất về Giấy đề nghị tạm ứng.

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng là gì?

Giấy đề nghị tạm ứng là chứng từ gì?

Giấy đề nghị tạm ứng là mẫu chứng từ kế toán được ban hành kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sử dụng làm căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng để đi công tác, giải quyết việc của cơ quan đơn vị hoặc việc cá nhân.

2. Các trường hợp cần sử dụng mẫu đề nghị tạm ứng

– Trường hợp 1: đối với bên sử dụng lao động thực thi công việc theo hợp đồng đã ký muốn tạm ứng để cấp, sử dụng nguồn tiền từ phía công ty. Tạm ứng để thực hiện trong việc chi tiêu, kinh doanh và sản xuất giấy tờ, chứng từ phù hợp với quy định của công ty. Đây là trường hợp rất phổ biến trong đề nghị tạm ứng theo hợp đồng.

– Trường hợp 2: nhân viên chưa đến kỳ được nhận lương, có lý do cần tạm ứng lương để chi trả sẽ sử dụng mẫu này để ứng trước lương.

– Trường hợp 3: nhân viên cần thực hiện một công việc của công ty, của khách hàng và cần phải ứng trước một khoản tiền để xử lý công việc.

Đối với các trường hợp nhân viên cần tạm ứng tiền để đáp ứng công việc và hoạt động của công ty cần có một số giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng mục đích chính của việc ứng tiền này là sử dụng cho hoạt động của công ty. Trong một số trường hợp nhân viên không cung cấp được tài liệu chứng minh, hoặc các tài liệu đó không hợp lệ, hoặc việc ứng tiền là không cần thiết công ty có thể từ chối chi tiền tạm ứng.

3. Thủ tục tạm ứng đúng quy định

3.1. Bước 1: Lập giấy Đề nghị tạm ứng theo mẫu

Người lao động lập giấy Đề nghị tạm ứng theo mẫu của doanh nghiệp để thực hiện công việc công ty phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, có thể là nhu cầu cá nhân, cũng có thể là nhu cầu sử dụng trong hoạt động của doanh nghiệp. Người lao động phải cung cấp thông tin cá nhân, bên cạnh lý do muốn tạm ứng.

3.2. Bước 2: Trình ký duyệt

Sau khi làm Giấy đề nghị tạm ứng, người lao động trình trưởng phòng hoặc cán bộ quản lý. Đây là các đối tượng trung gian thực hiện nhận giấy để giải quyết thủ tục, nhu cầu cho người lao động. Giấy được đưa qua bộ phận duyệt và ký sau đó giám đốc xem xét và ký duyệt cho tạm ứng. Phải có xác nhận của các chủ thể trong thẩm quyền thì giấy mới có giá trị công nhận. Đây là căn cứ để Bộ phận kế toán thực hiện tạm ứng tiền cho người lao động.

3.3. Bước 3: Thủ tục duyệt chi

a. Kiểm tra và viết phiếu chi.

Mẫu phiếu chi tạm ứng – Mẫu số 02-TT theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

+ Cần thực hiện kiểm tra lại tính chính xác của các thông tin trên giấy đề nghị tạm ứng. Sau đó nhân viên Kế toán thanh toán và viết phiếu chi tạm ứng theo mẫu của công ty. Đây là công việc được thực hiện bởi bộ phận chi tiền.

+ Kế toán trưởng kiểm tra lại và ký duyệt chi tạm ứng. Thực hiện đối với quyết định duyệt chi được kế toán thực hiện trong hoạt động quản lý chuyên môn.

b. Giám đốc duyệt chi sau khi kế toán trưởng ký duyệt và trình duyệt chi. Xác nhận trong thẩm quyền của từng chủ thể liên quan. Thể hiện tính chất phân công, phối hợp trong thẩm quyền để mang đến hiệu quả xác nhận tạm ứng.

c. Chi tiền tạm ứng cho người lao động.

Thủ quỹ là bộ phận sau cùng thực hiện chi số tiền bằng với số tiền đề nghị trên giấy tạm ứng cho nhân viên. Thực hiện sau khi nhận được phiếu chi có đầy đủ chữ ký của: người đề nghị tạm ứng, kế toán thanh toán, kế toán trưởng và giám đốc. Đảm bảo trong thủ tục theo quy định.

d. Bước 4: Hạch toán kế toán và lưu trữ chứng từ

+ Kế toán có trách nhiệm thanh toán hạch toán vào tài khoản kế toán. Cũng như thực hiện ghi chép sổ sách theo đúng đối tượng. Nhằm mang đến hiệu quả quản lý cũng như các công tác rà soát sau đó.

+ Giấy đề nghị tạm ứng và phiếu chi tạm ứng có đầy đủ nội dung và chữ ký của các thành phần tham gia nói trên được lưu văn thư theo quy định của doanh nghiệp và pháp luật.

giấy đề nghị tạm ứng

>>> Xem thêm: REVIEW Khóa Học Kế Toán Ngắn Hạn Tại TPHCM, Hà Nội Tốt Nhất

4. Giấy đề nghị tạm ứng mẫu mới nhất

a. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 200

Đơn vị:………………

Bộ phận:……………

Mẫu số 04 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng…..năm…….     

Số:…………….                                                                                  

                                                                                                                      Nợ:……………                                                                                                                                Có:……………

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………       

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I . Số tiền tạm ứng  
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết ………………………….
2. Số tạm ứng kỳ này: ………………………….
      – Phiếu chi số ………….ngày ……… ………………………….
      – Phiếu chi số ………….ngày ……… ………………………….
      ………………………….
II . Số tiền đã chi ………………………….
1. Chứng từ số ………..ngày……….. ………………………….
2. … ………………………….
III . Chênh lệch ………………………….
1. Số tạm ứng chi không hết ( I – II ) ………………………….
2. Chi quá số tạm ứng ( II – I ) ………………………….
Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị

thanh toán

(Ký, họ tên)

 

b. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 133

Đơn vị: ……………………..

Bộ phận: ……………………

Mẫu số 04 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

  Ngày……tháng….năm…. Số:………………………

Nợ:……………………..

Có:………………………

– Họ và tên người thanh toán:………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I . Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số………… ngày……

– Phiếu chi số………… ngày……

– …

II. Số tiền đã chi

1. Chứng từ số………… ngày……

2. …

III. Chênh lệch

1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

2. Chi quá số tạm ứng (II – I)

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

 

c. Mẫu đề nghị tạm ứng hợp đồng

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG THEO HỢP ĐỒNG

 Kính gửi: Giám đốc công ty ….

Căn cứ theo hợp đồng số xxx ký ngày .. tháng … năm 2023 giữa công ty TNHH A ( Bên A) và công ty TNHH B( Bên B) về việc cung ứng nguyên vật liệu cho xây dựng công trình nhà ở tại khu đô thị Xanh

Đề nghị Quý công ty tạm ứng cho chúng tôi số tiền 1.000.000.000 đồng ( Bằng chữ:một tỷ đồng) 

Mục đích tạm ứng: Phục vụ cho vận chuyển và nhập thêm các nguyên vật liệu cần thiết cho xây dựng hoàn thiện công trình tại khu đô thị C. Và chi trả lương cho nhân công. 

Trân trọng 

Đại diện theo pháp luật

                                                                                                                          Giám đốc

                                                                                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

5. Cách viết giấy đề nghị tạm ứng đúng quy định

Phía trên cùng góc bên trái: Ghi tên đơn vị và tên bộ phận.

Dòng thứ 1: Kính gửi: Ghi tên bộ phận được duyệt cuối cùng.

Dòng thứ 2: Nhập tên của người yêu cầu tạm ứng trước

Dòng thứ 3: Nhập tên của bộ phận mà người yêu cầu tạm ứng đang làm

Dòng thứ 4: Nhập số tiền chính xác của khoản tạm ứng bằng số

Dòng thứ 5: Ghi số tiền tạm ứng bằng chữ.

Dòng thứ 6: Cho biết khoản trả trước được sử dụng để nhằm mục đích là làm gì: Tiền phí công tác, mua nguyên vật liệu, văn phòng phẩm, tiếp đãi khách

Dòng thứ 7: Ghi rõ ngày tháng hoàn trả lại số tiền đã tạm ứng

Trên đây bài chia sẻ về mẫu giấy đề nghị tạm ứng chi tiết và đầy đủ nhất. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho công việc của bạn.

>> Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *