Tổng Hợp Mẫu Công Văn Đề Nghị Phổ Biến Hiện Nay Và Cách Viết

Công văn đề nghị là mẫu công văn được sử dụng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết viết mẫu công văn đề nghị chuẩn và chính xác. Trong bài viết sau, văn bản kế toán sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu công văn đề nghị thông dụng hiện nay.

Tham khảo: Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Ở Đâu Tốt Nhất

Mẫu công văn đề nghị là gì

Biểu mẫu văn bản đề nghị là mẫu văn bản hành chính được sử dụng nhiều trong các cơ quan, doanh nghiệp hiện nay. Đây là mẫu công văn phổ biến và được xem như hình thức giao tiếp chính thức tại các cơ quan Nhà nước với các cấp lãnh đạo, cấp dưới và công dân. Các doanh nghiệp lớn cũng cần mẫu công văn đề nghị để thực hiện điều khiển các hoạt động giao dịch và thông tin liên lạc.

Tổng hợp mẫu công văn đề nghị

Mẫu công văn đề nghị khen thưởng cá nhân

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV – ……

(V.v: Đề nghị khen thưởng …………..)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

Kính gửi: [Cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] ……………………………..
– Căn cứ Hướng dẫn/Quy định xét khen thưởng của ………………………[Tên cơ quan cấp trên/Lãnh
đạo doanh nghiệp] ban hành ngày …. tháng ….. năm ….
– Căn cứ kết quả công tác ……………….. [Công tác, nhiệm vụ đã thực hiện] của ………………………… [Đối tượng được đề nghị khen thưởng]
– Căn cứ ………………………………………………………………………………………………….
Nay, …………………………… [Tên đơn vị, phòng ban đề nghị việc xét khen thưởng] làm Công văn
này kính đề nghị như sau:
– Xét đề nghị tặng bằng khen của [Cơ quan cấp trên/Doanh nghiệp] cho …… [số lượng] tập thể và …. [số lượng] cá nhân (có danh sách kèm theo).
– Xét đề nghị tặng bằng khen của [Cơ quan cấp trên/Doanh nghiệp] cho …… [số lượng] tập thể và …. [số lượng] cá nhân (có danh sách kèm theo) [Hoặc nếu xét đề nghị khen thưởng cho cá nhân thì nêu chi tiết họ tên, chức vụ, nơi công tác của cá nhân được đề nghị khen thưởng]
Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác …………………….. [Công tác, nhiệm vụ đã thực hiện] năm 20…
Rất mong nhận được sự xem xét và quan tâm của ……………………[Cơ quan cấp trên/Lãnh đạo
doanh nghiệp] để động viên công tác ……………….. của …………………
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT; ….
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN
(Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải ngay mẫu công văn đề nghị khen thưởng Cv-de-nghi-khen-thuong

Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV – ……

(V.v: Đề nghị hỗ trợ …………..)

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Về việc: ………………………………)

Kính gửi: [Cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] ……………………………..
– Căn cứ Quyết định/Công văn số ……/…… của ………………………[Tên cơ quan ban hành công
văn/quyết định] về việc ………………………….. [Tên công việc, nhiệm vụ cần thực hiện]
– Căn cứ Biên bản họp thống nhất về việc thực hiện …………………………… ngày …../…../…… của
………………. [Tên đơn vị, phòng ban đảm nhiệm thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao]
– Căn cứ ………………………………………………………………………………………………….
Nay, …………………………… [Tên đơn vị, phòng ban đảm nhiệm thực hiện công việc, nhiệm vụ
được giao] làm công văn này đề nghị …………………………… [Tên cơ quan cấp trên/Lãnh đạo
doanh nghiệp] hỗ trợ ………………….. [kinh phí, nhân sự….] để …………………….. thực hiện
…………………. [nhiệm vụ, công việc được giao] được thành công tốt đẹp. Yêu cầu hỗ trợ cụ thể như sau: [Nêu chi tiết về yêu cầu cần hỗ trợ]
• Thời gian cần hỗ trợ: ……………………………………………………………………………
• Số lượng nhân sự (số tiền, trang thiết bị cần hỗ trợ): ……………………………………………..
Rất mong nhận được sự xem xét và hỗ trợ từ ……………………[Cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh
nghiệp].
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT; ….
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN
(Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải ngay mẫu công văn đề nghị hỗ trợ cv-de-nghi-ho-tro

Mẫu công văn đề nghị phối hợp, hợp tác

mẫu công văn đề nghị

CÔNG TY …………..

Số: ……/CV – ……

(V.v: Đề nghị phối hợp thực hiện ……)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP

Kính gửi: – Công ty …………………………………………………………………
– Phòng/Ban ……………………………………………………………..
– Ông/Bà ……………………….., Trưởng Phòng/Ban ………………..
[Hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền yêu cầu các chủ thể có sự phối hợp trong công việc]
Ngày …. tháng …. năm……, Phòng/ban………. [Tên phòng ban được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công việc] chúng tôi nhận được văn bản số ……/… của Công ty………… [Tên công ty] đề nghị thực hiện công việc ……………… [Tên công việc được yêu cầu thực hiện].
Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, chúng tôi nhận thấy giữa …………….. và ………….. không có sự phối hợp trong quá trình thực hiện công việc dẫn tới kết quả đạt được không như mong đợi.
Do vậy, chúng tôi làm đơn này để kính đề nghị ……………… [Tên công ty, đơn vị yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công việc] xem xét và có biện pháp phối hợp với hoạt động ……………………. của
Phòng/Ban chúng tôi, cụ thể như sau:
Điều 1. Mục đích
Đề nghị ……………. [Tên đơn vị, bộ phận, phòng ban được yêu cầu phối hợp] phối hợp với Phòng/Ban ………….. [Tên phòng ban] chúng tôi trong quá trình chuẩn bị, thực hiện công việc ………………[Tên công việc thực hiện] theo văn bản/chỉ đạo/……………………….
Điều 2. Lý do đưa ra đề nghị
[Nêu các lý do đưa ra đề nghị phối hợp] …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Điều 3. Quá trình phối hợp thực hiện công việc/trách nhiệm/………
1. Phối hợp trong quá trình chuẩn bị [Nêu chi tiết các công việc cần thực hiện]
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Phối hợp trong quá trình thực hiện [Nêu chi tiết các công việc cần thực hiện]
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Kết quả đặt ra [Nêu yêu cầu kết quả cần đạt được]
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Phòng/ban chúng tôi kính gửi ………………… [Tên cơ quan, đơn vị, phòng ban được yêu cầu phối
hợp] xem xét đề nghị trên. Kính mong ………………………. chấp nhận công văn đề nghị phối hợp
này của chúng tôi và có các hành động phối hợp thực tế để việc thực hiện công việc/nhiệm vụ
……………… được phân công của Phòng/Ban chúng tôi hoàn thành tốt đẹp và thành công.
Trân trọng ./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT; ….
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / PHÒNG / BAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải ngay mẫu công văn đề nghị hợp tác cv-de-nghi-phoi-hop

Mẫu công văn đề nghị thanh toán

TÊN ĐƠN VỊ

Số: ……/CVĐNTT – ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–oOo—–

…………., ngày ….. tháng ….. năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(V.v: Đề nghị thanh toán hợp đồng………………….)

Kính gửi: CÔNG TY ……………………………………………………….

– Căn cứ hợp đồng số ……/…… ký ngày …. tháng …. năm …. giữa Công ty ……………………. và Công ty ………………. về việc ………………………………………………………………………
– Căn cứ bảng tính giá trị quyết toán của hợp đồng nêu trên;
– Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành ……………………… ký ngày …. tháng …. năm …;
– Căn cứ Biên bản thanh lý hợp đồng số … / …….. ký ngày … tháng … năm …. giữa Công ty ……………………. và Công ty ………………
Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty ……………………. đã thực hiện hoàn tất trách nhiệm và nghĩa vụ của mình cũng như hoàn thành việc bảo hành ……………. tuân thủ đúng theo các điều khoản mà hai bên đã ký kết trong hợp đồng số …. / …….. ký ngày …. tháng …. năm ….
Theo điều khoản thanh toán trong hợp đồng nêu trên (Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền tương ứng với …. % giá trị quyết toán hợp đồng sau khi hết thời hạn bảo hành), cụ thể như sau:
Giá trị hợp đồng và các phụ lục (nếu có): ………………………………… đồng
Giá trị Bên A đã thanh toán cho Bên B: ……………………………………. đồng
Giá trị còn lại Bên A phải thanh toán: ……………………………………… đồng
(Bằng chữ: …………………………………… đồng. Giá trị trên đã bao gồm VAT 10%)
Nay, Công ty ………………………. làm công văn này đề nghị Công ty …………………….. thanh toán cho chúng tôi số tiền………………….đồng (Bằng chữ: …………………………………… đồng) theo thông tin tài khoản thanh toán như sau:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY………………………………………………………..
Số tài khoản: ……………. Tại:…………… Ngân hàng…………………………………
Rất mong sự quan tâm giải quyết của Quý Công Ty.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT-HC; ….
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải mẫu công văn đề nghị thanh toán cv-de-nghi-thanh-toan

Mẫu công văn đề nghị chung

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV – ……

(V.v: Đề nghị …………)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm ……

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: ……………………………….)

 

Kính gửi (1): ……………………………………………………………………..

 

– Căn cứ Quyết định/Công văn/Hợp đồng số ………/……… ngàythángnăm của (2)……………………………………………………….

– Căn cứ (3)……………………………………………………………………..

Để…(4)………………………….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay, (5)……………………………làm Công văn này kính đề nghị (6):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong nhận được sự xem xét, quan tâm và giải quyết đề nghị trên của ……………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT; ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp.

(2) Tên cơ quan cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp

(3) Nêu các căn cứ để thực hiện Công văn đề nghị

(4) Nêu lý do làm Công văn đề nghị

(5) Tên đơn vị, phòng ban đề nghị

(6) Nêu các đề nghị theo từng trường hợp

Tải mẫu công văn đề nghị chung Mau-CV-de-nghi-mau-chung
Bài viết trên đã giúp bạn đọc biết cách viết mẫu công văn đề nghị. Bạn đọc có thể tải mẫu công văn đề nghị trong bài viết để điền các thông tin cần thiết.

>>Xem thêm:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *