Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Và Thanh Lý Hợp Đồng Mới Nhất

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sẽ được ký kết sau khi các bên hoàn tất công việc như thỏa thuận. Vậy mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của văn bản kế toán để tải mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mới nhất

>>Tham khảo: Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Ở Đâu Tốt Nhất

1. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng là gì

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản ký kết giữa các bên nhằm ghi nhận tình trạng hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục cũng như thanh toán theo quy định.

Nội dung cơ bản của biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

 • Thông tin của các bên giao kết hợp đồng
 • Nội dung công việc của các bên
 • Thời gian, địa điểm hoàn thành công việc
 • Nội dung thanh toán (số tiền đã thanh toán)
 • Nội dung xác nhận hoàn thành công việc
 • Cam kết của các bên

2. Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng cho doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm 2019

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………,chúng tôi gồm:

Bên A:

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:……………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………….

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….

Tài khoản: …………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………….

Bên B:

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:…………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ……………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………..

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên A ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

+   Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

+   Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………

–   Tổng số tiền:…………………………………………………………..

–   Bằng chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )

Xác nhận đã bàn giao: ……………………………………

……………………………………………………………………………….

Điều 2: Kết luận:

+   Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ……

+   Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

+   Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)

Tải ngay Biên-bản-nghiệm-thu

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cho đơn vị hành chính sự nghiệp

biên bản nghiệm thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày      tháng  năm 20

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……/TLHĐ

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua;

– Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số:  /HĐKT ngày /    /20     giữa ……………………và ………………………………………………………………;

Hôm nay, tại …….. chúng tôi gồm có:

Bên A:

Đại diện:   1 – Ông:    Chức vụ:

2 – Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: ………………..

Địa chỉ:  

Điện thoại:          Fax:            Mã số thuế:  

Có tài khoản số: ……………………………. Tại: ……………………………………………………………

Bên B: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:   Ông (bà): ……………………………. Chức vụ: ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………..  Mã số thuế: ………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………., tại ngân hàng: ……………………………………………

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: ……………………………………………………………………………

Sau khi kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với các chứng từ có liên quan, hai bên cùng thống nhất tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế theo các nội dung sau đây:

 1. Về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai bên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận trong HĐKT số: ……/HĐKT ký ngày … tháng … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:

– Bên B bàn giao sản phẩm cho bên A:

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:……………………………………………………

* Quy cách chất lượng sản phẩm: ……………………………………………….

* Thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ.

– Hồ sơ, tài liệu bên B bàn giao cho bên A:

* Hóa đơn tài chính

* ……………….

 1. Giá trị thanh quyết toán:

– Giá trị hợp đồng đã ký: …………………………….

– Giá trị được nghiệm thu: ……………………

– Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: …………………

– Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho bên B: ……………………………………..

Số tiền bằng chữ: ………..

 1. Kết luận:

– Hai bên nhất trí lập bản thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký với các số liệu trên.

– Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

Tải ngay Nghiệm-thu-và-thanh-lý-hợp-đồng

Biên bản nghiệm thu công việc

biên bản nghiệm thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

SỐ: ………………………..

Dự án: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)…………..

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại dự án: ……………………………………………………………………………………………..

Đánh giá công việc đã thực hiện:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(Ghi rõ chất lượng công việc có đạt hay không đạt theo yêu cầu của hợp đồng/thỏa thuận và các ý kiến khác nếu có).

Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải ngay bien-ban-nghiem-thu-cong-viec

Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Thời gian: Ngày …. tháng ….. năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

 1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………
 2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, bàn giao, gồm:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Đại diện bên sử dụng / kho: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kết quả kiểm tra:
Số TT MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của 

HĐ/Đơn hàng  

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

TRƯỞNG BAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CUNG ỨNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN SỬ DỤNG/KHO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải ngay bien-ban-nghiem-thu-hang-hoa-dich-vu

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình:………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm ……………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Tải ngay bien-ban-nghiem-thu-cong-trinh

Trên đây là tổng hợp mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng để bạn đọc tham khảo và tải về. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc 

 >>>Xem thêm:

Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Chuẩn Và Mới Nhất – Lưu Ý Khi Soạn Thảo

Hợp Đồng Điện Tử Là Gì? Cách Ký Hợp Đồng Điện Tử

Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Mới Nhất

Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Mới Nhất

Mẫu Giấy Xác Nhận Lương Trong Các Trường Hợp Mới Nhất

 

 

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *