Mẫu biên bản làm việc mới nhất

Mẫu Biên Bản Làm Việc Phổ Biến Và Mới Nhất

Mẫu biên bản làm việc là gì? Mẫu biên bản làm việc được dùng trong các trường hợp nào? – Trong các buổi làm việc, các buổi họp, việc ghi lại nội dung, diễn biến là rất cần thiết để làm căn cứ chứng minh quyền, nghĩa vụ của các bên cũng như là căn cứ cho việc thực hiện một chế độ, chính sách mới.

Trong bài viết này Văn bản kế toán sẽ chia sẻ với bạn đọc các mẫu biên bản làm việc phổ biến mới nhất và file word tải về sử dụng

>>>>> Học kế toán ONLINE ở đâu chất lượng tốt nhất?

1. Biên Bản Làm Việc Là Gì?

Biên bản làm việc là biên bản ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau. Biên bản này không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra.

Khi xem lại biên bản làm việc, người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của buổi làm việc đã diễn ra.

Mẫu Biên bản làm việc được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Mẫu biên bản làm việc hiện trường xây dựng
 • Mẫu biên bản làm việc nhóm
 • Mẫu biên bản làm việc giữa hai bên (doanh nghiệp – doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp và đại diện người lao động, đại diện cơ quan nhà nước và người dân, Ban giám hiệu nhà trường và đại diện Hội cha mẹ học sinh…)
 • Mẫu biên bản làm việc trong nội bộ cơ quan nhà nước…

2. Yêu Cầu Của Biên Bản Làm Việc

Biên bản làm việc được sử dụng khi một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần trình bày lại nội dung làm việc hay thỏa thuận giải quyết một vấn đề đã được thông qua cần có sự ký nhận của những người tham gia.

Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng khi lập Biên bản làm việc cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

 • Sự việc, sự kiện, các số liệu phải chính xác, cụ thể, chi tiết;
 • Người lập biên bản phải ghi chép đầy đủ, trung thực, khách quan, không đưa cảm xúc cá nhân và đánh giá chủ quan vào biên bản;
 • Nội dung trong biên bản làm việc cần rõ ràng, mạch lạc, có trọng điểm;
 • Thông tin chặt chẽ, logic, theo trình tự diễn biến của buổi làm việc;
 • Ngôn từ súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, không dùng từ nhiều nghĩa gây hiểu lầm cho người đọc;
 • Tuân thủ về nội dung và hình thức.

3. Những Nội Dung Cần Có Trong Biên Bản Làm Việc

Hiện nay, các bên có thể tự soạn thảo Biên bản làm việc theo yêu cầu, mục đích của đơn vị mình. Tuy nhiên, để đảm bảo nội dung được đầy đủ, các Biên bản làm việc thường bao gồm những nội dung chính như sau:

 • Thời gian, địa điểm làm việc;
 • Thành phần tham dự buổi họp, làm việc;
 • Nội dung làm việc, các nội dung chính và kết luận buổi làm việc;
 • Thời gian kết thúc buổi làm việc;
 • Số trang, số bản của Biên bản làm việc;
 • Chữ ký của các bên tham gia làm việc.

4. Mẫu Biên Bản Làm Việc Phổ Biến Mới Nhất

Mẫu biên bản làm việc #1

Mẫu biên bản làm việc

___________________________________________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do-Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại trụ sở Công ty  …………………………………………, Chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY……………

Đại diện bởi: Ông ………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số ……., phường……….….., quận…….……, thành phố ……………….

Mã số thuế: ………………………………..…………..…………..…………..…………..

BÊN B:

1. Ông: ……………………………..…………..…………..…………..…………..…………..

CMTND số: …………………………….. Cấp ngày: …../………./20…..

Địa chỉ TT: …………..…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………

2. Ông: ……………………………..

CMTND số: …………………………….. Cấp ngày: …../…../20…………

Địa chỉ TT: ………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….………

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1 ………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………..……….……

………………………………………………………………………………….…..…………

2 ………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……….….……

…………………………………………………………………………………….……..……

3 …………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…….….……

………………………………………………………………………………….………..……

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

……………………..

Mẫu biên bản làm việc #2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ……………….)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……. , tại văn phòng Công ty ……..

Địa chỉ: ….……..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

Chúng tôi gồm:

BÊN A:…………….………..……..………..…….. Địa chỉ: …………………..……..

Điện thoại:………….………..…….. Fax: ……………..……..………..……..

Đại diện: ………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

Mã số thuế: ………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

Số tài khoản: ………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

Hoặc: ………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

BÊN B: ………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

Địa chỉ: ………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

Điện thoại:………..… ………..…….. Fax: …………..……..………..……..

Đại diện: …………..……..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể

……..………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

Kết Luận:

……..………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

(Đại điện các bên ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A

BÊN B

Mẫu biên bản làm việc #3

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
————-Số: …../BB- LAMVIEC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại ……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1/ …………………………………….. Chức vụ: ………………………. Đơn vị ………………………

2/ ………………………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị …………………………..

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ……………………….. Năm sinh …………….. Quốc tịch …………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………………….

2/ Ông (bà): ……………………………… Năm sinh …………………….. Quốc tịch ……………………

Nghề nghiệp …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………

Nội dung làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …………………………………………… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ………………………………………………………………..01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Hướng Dẫn Viết Biên Bản Làm Việc
(1) Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.

Ví dụ:

 • Về việc xây dựng nhà ăn xã hội hóa;
 • Về việc thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa
 • ……

(2) Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…

(3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.

Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân có liên quan tham gia buổi làm việc.

(4) Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

7. Lưu Ý Khi Viết Biên Bản Làm Việc

Để đảm bảo giá trị cho biên bản làm việc, người viết biên bản phải lưu ý những vấn đề dưới đây:

– Nội dung và phạm vi làm việc phải hợp pháp, không trái quy định của pháp luật, không thỏa thuận, trao đổi các ngành nghề bị pháp luật cấm.

– Cần ghi chú đầy đủ, chính xác và chi tiết, nhất là các vấn đề trọng tâm. Nếu lời nói của đại diện các bên thì cần ghi lại nguyên văn để những người không tham gia có thể hiểu trọn vấn đề và dễ dàng thực hiện.

– Nên xác định và ghi rõ vấn đề đã được thống nhất và thông qua; thời gian, thời điểm thực hiện thỏa thuận, nếu không buổi làm việc sẽ trở nên vô nghĩa và không một ai chịu trách nhiệm thực hiện.

– Biên bản làm việc phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của mỗi bên hoặc từng người tham gia buổi làm việc hoặc đại diện hợp pháp của người đó. Chữ ký này ghi nhận các bên, các thành phần tham gia đã xác nhận kết quả làm việc và đây sẽ là một trong những căn cứ ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.

Trên đây là Các mẫu biên bản làm việc phổ biến và mới nhất do Văn bản kế toán tổng hợp. Biên bản này đơn giản và súc tích nhưng vẫn trình bày được đầy đủ các nội dung cần thiết, đặc biệt, được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. 

Xem thêm: 

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *