Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai (số tiền, tên, địa chỉ công ty…) mới nhất

Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập khi:

  • Hóa đơn đã gửi cho người mua xảy ra sai sót;
  • Đã giao hàng hóa, dịch vụ, xảy ra sai sót;
  • Người bán và người mua đã kê khai thuế nhưng lại phát hiện ra hóa đơn có sai sót.

Trong bài viết này Văn bản kế toán sẽ chia sẻ tất cả những mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn trong các trường hợp thông tin trên hóa đơn bị viết sai ngày, tên, số lượng hàng hóa, số tiền hoặc nội dung, địa chỉ…theo quy định mới nhất

Căn cứ pháp lý: Thông 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định  số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

>>>> Tham khảo: Học kế toán online ở đâu tốt nhất

1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là biên bản được lập cùng với hóa đơn điều chỉnh để sử dụng khi hóa đơn có những sai sót về ngày, tên hàng, số lượng, số tiền hàng, địa chỉ, tên công ty hoặc nội dung hóa đơn.

Căn cứ của điều chỉnh hóa đơn chính là việc phát hành hóa đơn. Các doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) thì phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Tổng hợp tất cả mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót trong các trường hợp 

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Tên công ty …………….

Địa chỉ: ……………….

ĐT: ………….. Fax: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số …………………………… ký ngày….tháng….năm …. giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:…………………………….

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:…………………………….

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số………………. do Công ty……………………… xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng……………………………………………………………….

Thành tiền:………………………………………………………………………………….

Cộng tiền hàng:……………………………………………………………………………

Thuế suất GTGT: ………………….. % Tiền thuế GTGT:………………………

Tổng cộng tiền thanh toán:………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………..

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã……………… ở mục…………………..

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số………………………………………… ngày…………………….

Bên A
(Ký tên, đóng dấu)
Bên B
(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, số tiền

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

CÔNG TY ………………………………

Số……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày……. tháng……..năm………, tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty…………………

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số…………., ký hiệu…………ngày …………đã kê khai vào kỳ Quý………và lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ………… ngày ……….., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ……………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 …………………… ………. ……. …………… …………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên, địa chỉ công ty

CÔNG TY ………………………….

Số…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày………tháng………năm …….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty…………, chúng tôi gồm có:

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số………., ký hiệu………ngày ……….đã kê khai vào kỳ Quý ………., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: ………………………………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: …………………………………………

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Số: ………../BB-ĐCHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………… MST: ………………………………………….

Đại diện …………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………. MST: ……………………………………………………

Đại diện: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………………… ký hiệu ………………  ngày …………….. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ………………… ký hiệu ……………. ngày ……………………… (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………..  

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh Nội dung sau điều chỉnh

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Lưu ý:

(*): Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

>>>> Tải về: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Biên bản điều chỉnh hóa đơn có cần đóng dấu treo?

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và đóng dấu được đóng lên trang đầu, đóng trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên phụ lục.

Đóng dấu treo là việc dùng con dấu đóng lên trang đầu và đóng trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc là trên phụ lục kèm theo của văn bản chính.

Thông thường, tên cơ quan tổ chức thường được viết ở phía trên bên trái, trên đầu của văn bản, phụ lục nên khi đóng dấu treo, người có thẩm quyền sẽ đóng dấu lên phía trái, dấu đóng trùm lên tên của cơ quan, tổ chức, phụ lục đó.

Với tính chất của biên bản điều chỉnh hóa đơn, văn bản sẽ có hiệu lực pháp lý khi biên bản được lập dựa theo hình thức của văn bản hành chính thông thường, có chữ ký xác nhận của đại diện các bên và đóng dấu doanh nghiệp.

⇒ Với biên bản điều chỉnh hóa đơn, doanh nghiệp sẽ KHÔNG CẦN phải đóng dấu treo mà chỉ cần 02 bên đóng dấu xác nhận ở cuối biên bản.

Xem thêm các bài viết:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *