Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất

Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Mới Nhất

Mẫu biên bản cuộc họp là văn bản thường được sử dụng trong thực tế, ghi lại những gì diễn ra trong một cuộc họp (họp công ty, họp giao ban, họp…) Vậy biên bản cuộc họp là gì? Biên bản cuộc họp cần có những nội dung gì? Và cần lưu ý những gì? Cùng theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây của Văn bản kế toán nhé!

»»»» Học kế toán ONLINE ở đâu chất lượng tốt nhất?

I. Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp là loại văn bản quan trọng ghi lại những gì đã diễn ra trong cuộc họp, bao gồm rất nhiều thông tin, ý kiến khác nhau từ những người tham gia.

Trong mỗi cuộc họp, thư ký (người ghi biên bản) có trách nhiệm điểm danh số người tham gia và vắng mặt, đồng thời ghi lại toàn bộ thông tin quan trọng theo diễn biến của cuộc họp.

Các mẫu biên bản cuộc họp thường thấy:

 • Mẫu biên bản cuộc họp công ty
 • Mẫu biên bản cuộc họp cơ quan
 • Mẫu biên bản cuộc họp giao ban
 • Mẫu biên bản cuộc họp phòng
 • Mẫu biên bản cuộc họp lớp
 • Mẫu biên bản cuộc họp chi bộ
 • Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn
 • Mẫu biên bản cuộc họp chi đoàn
 • Mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng anh

II. Vai Trò Của Biên Bản Cuộc Họp

Biên bản cuộc họp ghi chép những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong cuộc họp. Biên bản cuộc họp mặc dù không có hiệu lực về mặt pháp lý nhưng là cơ sở minh chứng cho sự kiện thực tế.

Từ những nội dung tại cuộc họp, có thể là yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo hoặc những ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân, đơn vị có liên quan,… để có thể điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Biên bản cuộc họp như lời nhắc nhở của các cá nhân, đơn vị đã ký xác nhận trong biên bản và chuyển các cam kết của họ vào danh sách công việc phải thực hiện.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp sẽ giúp cho những người có liên quan trước khi bắt đầu cuộc họp tiếp theo có cùng nội dung có thể theo dõi và kiểm tra tính chính xác của công việc cần thực hiện.

III. Nội Dung Cần Có Trong Biên Bản Cuộc Họp (Bố Cục Biên Bản Cuộc Họp)

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản
 • Thời gian lập biên bản (cụ thể giờ, ngày, tháng năm)
 • Thành phần tham dự
 • Diễn biến buổi họp theo trình tự thời gian
 • Kết thúc họp: Lý do, thời gian, những nội dung đã chốt…
 • Thủ tục ký xác nhận.

»»»» Học Kế Toán Tổng Hợp Ở Đâu Tốt Nhất ««««

Lưu ý khi viết biên bản cuộc họp

Cuộc họp có thành công hay không phụ thuộc một phần vào việc ghi biên bản và chuyển tới các cá nhân, tổ chức có liên quan. Chình vì vậy, người viết biên bản phải lưu ý một số vấn đề dưới đây:

– Chuẩn bị sẵn mẫu biên bản

Không phải ai cũng có khả năng nắm bắt thông tin một cách nhanh nhạy để có thể ghi chép toàn bộ nội dung cuộc họp, chính vì vậy, việc chuẩn bị chu đáo một mẫu biên bản cuộc họp theo quy định và yêu cầu của đơn vị là cần thiết.

– Ghi nhanh và đầy đủ

Người ghi biên bản cuộc họp phải là người có tốc độ tốc ghi/đánh máy nhanh và đầy đủ các thông tin quan trọng. Hơn hết, nên chuẩn bị sổ ghi chép hoặc máy tính để có thể lưu lại các thông tin trong trường hợp không thể sử dụng máy ghi âm.

Luôn đảm bảo nội dung biên bản có được những thông tin quan trọng và đúng yêu cầu.

– Nội dung biên bản phải có trọng tâm

Bên cạnh việc ghi chép một cách đầy đủ các nội dung của cuộc họp, để những người không tham dự cuộc họp có thể hiểu được vấn đề, người ghi biên bản phải thể hiện được trọng tâm của cuộc họp, tránh trình bày dài dòng, lan man những nội dung không cần thiết.

– Thông tin chính xác

Biên bản mô tả lại các sự việc, những thông tin được cung cấp, trao đổi trong cuộc họp, chính vì vậy, để đảm bảo khách quan, độ trung thực, người ghi không thêm bớt, bình luận vào các ý kiến trong cuộc họp.

Đồng thời, để có độ tin cậy cao, biên bản phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa nếu chưa đúng và tự giác ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

IV: Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Và Mới Nhất

Mẫu biên bản cuộc họp

1. Mẫu biên bản cuộc họp 1

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ……

—————-

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN HỌP

Về việc ………………..………..

Hôm nay, vào lúc ….… giờ …… ngày ….. tháng …… năm …………

Tại …………………………………………………………..…………………………..………

Diễn ra cuộc họp với nội dung ………………………………….…..…………………..………

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ trì: Ông/Bà ………………….….. Chức vụ: ………..………

2. Thư ký: Ông/Bà ………..………… Chức vụ: …………..………

3. Thành phần khác:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

II. Nội dung cuộc họp: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III. Biểu quyết (nếu có):

– Tổng số phiếu: …………. Phiếu

– Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %

– Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm …… %

IV. Kết luận cuộc họp:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu biên bản cuộc họp 2

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB- …….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

………………………………………………………….
_______________

Thời gian bắt đầu:………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bản):…………………………………………………………………………………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.

THƯ KÝ
(Chữ ký)Họ và tên
CHỦ TỌA
(Chữ ký, dấu (nếu có)) Họ và tên

Nơi nhận:

– ……….;

– Lưu: VT, hồ sơ.

3. Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)…..

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) …..

Số: …………../BB-……….(3)…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

– Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Thành phần tham dự gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………

– Chủ trì (chủ tọa): ……………………………………………………………………………………………………

– Thư ký (người ghi biên bản): …………………………………………………………………………………….

– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo): ……………………………………………………..

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký
(Chữ ký)Họ và tên
Chủ tọa
(Chữ ký, dấu (nếu có))Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

4. Mẫu biên bản cuộc họp công ty

CÔNG TY …………………….
—————-

Số: ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***** ——–

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v ………………………………)

Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty ……………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………………………………………………..

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày …….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

Công ty tiến hành họp …………………………………………………………………………………..

Nội dung, chương trình họp: ………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký: ………………………………………….

Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………….

Các quyết định được thông qua: ……………………………………………………………………..

Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu

– Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên

5. Mẫu biên bản cuộc họp chi bộ

ĐẢNG ỦY………………………………………

CHI BỘ…………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:……………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:……………………………………………………………………………..

– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….).

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).

– ……………………………………………………………………………………………………………………

– Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).

– ……………………………………………………………………………………………………………………..

– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

– ……………………………………………………………………………………………………………………

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

– ……………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Phần kết thúc

– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc lúc……………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA THƯ KÝ

LINK TẢI: Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Cuộc Họp

V. Yêu Cầu Của Một Biên Bản Cuộc Họp

 • Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.
 • Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.
 • Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.
 • Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có tang vật, chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ kèm biên bản). Thông tin muốn chính xác có độ tin cậy cao phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa lại cho khách quan, đúng đắn và tự giác (không được cưỡng bức) ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

VI. Hướng Dẫn Ghi Biên Bản Cuộc Họp

 • Chủ đề, tiêu điểm chính của cuộc họp
 • Bộ phận, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cuộc họp.
 • Người chủ trì: Người đưa ra các vấn đề chính, hướng xử lý hoặc tổng hợp các ý kiến để giải quết vấn đề.
 • Thư ký: Người đảm nhiệm công việc điểm danh các thành phần tham gia và ghi chép các thông tin trong cuộc họp, lập biên bản họp.
 • Thành phần khác: Có thể là đại diện các phòng ban hoặc nhân viên, người có liên quan tới chủ đề của cuộc họp.
 • Nội dung cuộc họp: Đây là phần quan trọng nhất mà thư ký cần lưu ý khi viết biên bản cuộc họp bởi thư ký sẽ là người quan sát và ghi chép những gì diễn ra trong cuộc họp (các vấn đề được trình bày, thảo luận; những ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia,…)
 • Kết luận cuộc họp: Người chủ trì cuộc họp căn cứ các nội dung đã được trao đổi và thống nhất thông qua biểu quyết (nếu có) để đưa ra quyết định.

Xem thêm: 

Trên đây là Tổng hợp mẫu biên bản cuộc họp mới nhất cùng những lưu ý và cách ghi mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất. Mong rằng những thông tin Văn bản kế toán chia sẻ trong bài viết hữu ích với bạn đọc!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *