Giấy Chứng Nhận Nghỉ Việc Hưởng BHXH Hợp Lệ Quy Định Mới Nhất

Người lao động nếu muốn có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ thì cần phải làm gì? Trường hợp nào giấy chứng nhận nghỉ việc được coi là hợp lệ? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của văn bản kế toán để rõ hơn về vấn đề này

>>Tham khảo: Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Ở Đâu Tốt Nhất

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

*Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu

-Cơ sở khám, chữa bệnh phải được cấp phép hoạt động. Người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh sẽ phân công người hành nghề ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

-Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

-Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

*Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Nếu bệnh nhân cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi sắp hết thời hạn nghỉ, người bệnh phải tiến hành tái khám.

Nếu người lao động được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trong một thời gian thì người lao động sẽ được hưởng giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất

Nếu người lao động khám nhiều chuyên khoa trong một ngày tại cùng cơ sở khám, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc BHXH.

*Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh phải được cấp giấy phép hoạt động. Trong trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan bảo hiểm

Nếu người ký giấy nghỉ ốm này không đúng thẩm quyền thì giấy tờ đó sẽ bị coi là không hợp lệ, cơ quan BHXH sẽ từ chối giải quyết hưởng chế độ cho người lao động.

Khi nào được cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 -Bị mất, bị hỏng;

– Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

– Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;

– Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp cấp lại phải đóng dấu “Cấp lại” trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ

Giấy nghỉ ốm được sử dụng phải là mẫu ban hành tại phụ lục 7 của Thông tư 56/2017/TT-BYT thì cơ quan BHXH mới giải quyết chế độ. 

chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

PHỤ LỤC 7
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Liên số 1
……………………………. Mẫu Số:……………………..
Số:………………/KCB Số seri: ……………………..

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

I. Thông tin người bệnh
Họ và tên: ……………………………………. ngày sinh ……./…… /…….
Mã số BHXH/Số thẻ BHYT:………………………………………………… ;
Giới tính: …………………………………………………………………………
Đơn vị làm việc: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị
………………………………………………………………………………………
Số ngày nghỉ: …………………………………………………………………..
(Từ ngày ………………..đến hết ngày………………………..)
III. Thông tin cha, mẹ (chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)
– Họ và tên cha: ………………………………………………………………..
– Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu) Ngày…..tháng…..năm……..
Người hành nghề KB, CB
(Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)

Liên số 2
……………………………. Mẫu Số:……………………..
Số:………………/KCB Số seri: ……………………..

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

I. Thông tin người bệnh
Họ và tên: ……………………………………. ngày sinh ……./…… /…….
Mã số BHXH/Số thẻ BHYT:………………………………………………… ;
Giới tính: …………………………………………………………………………
Đơn vị làm việc: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị
………………………………………………………………………………………
Số ngày nghỉ: …………………………………………………………………..
(Từ ngày ………………..đến hết ngày………………………..)
III. Thông tin cha, mẹ (chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)
– Họ và tên cha: ………………………………………………………………..
– Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu) Ngày…..tháng…..năm……..
Người hành nghề KB, CB
(Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)

Hướng dẫn ghi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

*Phần thông tin người bệnh

a) Dòng thứ nhất: Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (chữ in hoa). Trường hợp chỉ có năm sinh thì ghi năm sinh;

b) Dòng thứ hai:

Mã số BHXH: Ghi đầy đủ mã số báo hiểm xã hội do Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp (Chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số thẻ bảo hiểm y tế).

Thẻ bảo hiểm y tế số: Ghi đầy đủ mã thẻ gồm phần chữ và phần số theo thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh, trong đó phần chữ viết in hoa (Chỉ áp dụng đến khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số thẻ bảo hiểm y tế).

c) Dòng thứ ba: ghi rõ giới tính.

d) Dòng thứ tư: Ghi rõ đơn vị nơi người bệnh làm việc và đóng bảo hiểm xã hội theo thông tin do người đến khám bệnh cung cấp; trường hợp con ốm thì ghi tên đơn vị mà người cha hoặc mẹ đang làm việc và đóng bảo hiểm xãhội theo thông tin do người đến khám bệnh cung cấp.

*Phần Chẩn đoán và phương pháp điều trị

a) Nội dung chẩn đoán phải mô tả cụ thể về tình trạng sức khỏe hoặc ghi tên bệnh. Trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì ghi mãbệnh; trường hợp chưa có mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh. Việc ghi mã bệnh và tên bệnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh dài ngày;

– Trường hợp đình chỉ thai nghén: Ghi rõ nguyên nhân đình chỉ thai nghén và số tuần tuổi thai.

b) Nội dung phương pháp điều trị: Ghi chỉ định điều trị. Trường hợp phải đình chỉ thai nghén:

– Dưới 22 tuần tuổi thì căn cứ tình trạng thực tế để ghi phương pháp điều trị theo một trong các trường hợp sau: Sảy thai, nạo thai, hút thai, mổ lấy thai, trừ trường hợp giảm thiểu thai trong quá trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm;

– Từ 22 tuần tuổi trở lên ghi rõ là đẻ thường, đẻ thủ thuật hay mổ đẻ.

Việc xác định tuần tuổi của thai dựa vào ngày có kinh cuối cùng hoặc kết quả siêu âm trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Trường hợp người bệnh phải đình chỉ thai nghén vì lý do bệnh lý thì ghi rõ chẩn đoán theo hướng dẫn chuyên môn đồng thời ghi cụm từ “(phá thai bệnh lý)” ngay sau phần chẩn đoán. Ví dụ: Chửa ngoài tử cung (phá thai bệnh lý).

c) Số ngày nghỉ: việc quyết định số ngày nghỉ phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người bệnh nhưng tối đa không quá 30 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Riêng trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo chương trình chống lao quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Việc ghi ngày bắt đầu được nghỉ phải trùng với ngày người bệnh đến khám.

*Phần thông tin cha, mẹ

Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của cha và mẹ người bệnh (nếu có) trong trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi.

*Phần xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Trường hợp người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu đồng thời là người khám bệnh thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu ở phần này và không phải ký tên ở Phần y, bác sỹ KCB nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp.

Trường hợp mẫu giấy được cấp không đúng như trên, cơ quan BHXH sẽ từ chối hồ sơ

Trên đây là các quy định về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đọc đã được giải đáp cho câu hỏi muốn có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cần phải làm gì. Chúc các bạn thành công.

Bạn đọc tải ngay mẫu chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại giay-chung-nhan-nghi-viec-huong-bhxh

>>Xem thêm:

Thủ Tục Chốt Sổ Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) Nhanh Chóng Và Những Lưu Ý

Các Khoản Phụ Cấp

Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Trong Các Trường Hợp Mới Nhất

 Đóng BHXH Qua Các Năm

Cách Điền Mẫu 01B-HSB Theo Quyết Định 166

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *