Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành thông tư 200

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành thông tư 200

Để làm căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ, Bộ tài chính ban hành mẫu số 03 – TSCĐ biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành kèm theo phụ lục của thông tư 200. Dưới đây là mẫu biên bản và cách ghi chi tiết cho các bạn tải về và tham khảo

1. Mục đích biên bản giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.

2. Mẫu số 03 – TSCĐ

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành: Mẫu số 03 – TSCĐ

3. Phương pháp và trách nhiệm ghi mẫu 03 – TSCĐ

Góc trên bên trái của Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành phải tiến hành lập Ban giao nhận gồm đại diện bên thực hiện việc sửa chữa và đại diện bên có TSCĐ sửa chữa.

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành gồm 2 phần chính:

1 – Ghi tên, ký hiệu, số hiệu TSCĐ sửa chữa. khoa hoc lap bao cao tai chinh cap toc

Nơi quản lý sử dụng TSCĐ và ghi rõ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ.

2 – Các bộ phận sửa chữa.

Cột A: Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.

Cột B: Ghi nội dung (Mức độ) của công việc sửa chữa như: Thay thế mới hoặc sửa chữa, tân trang lại v.v…

Cột 1: Ghi giá dự toán (Giá kế hoạch) (Đối với trường hợp đơn vị tự làm) hoặc giá hợp đồng hai bên đã thoả thuận (Đối với trường hợp thuê ngoài) của từng bộ phận cần sửa chữa.

Cột 2: Ghi số chi phí thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa (Đối với trường hợp đơn vị tự sửa chữa).

Đối với trường hợp thuê ngoài sửa chữa thì chỉ ghi vào cột này khi có sự thay đổi về giá cả (So với giá ghi theo hợp đồng) phát sinh trong quá trình sửa chữa được bên có TSCĐ sửa chữa chấp nhận thanh toán.

Cột 3: Ghi rõ kết quả kiểm tra của từng bộ phận sau khi đã sửa chữa xong.

– Kết luận: Ghi ý kiến nhận xét tổng thể về việc sửa chữa lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận.

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành lập thành 2 bản, đại diện đơn vị hai bên giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bản, sau đó chuyển cho kế toán trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa chữa, soát xét xong lưu tại phòng kế toán.

Xem thêm bài viết: học kế toán thực hành ở đâu tphcm

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *